නිර්වින්දනය සහ ඔබේ දරුවා  

නිර්වින්දනය සහ ඔබේ දරුවා නිර්වින්දන වෛද්‍යවරයාගේ කාර්යභාරය කුමක් ද ? නිර්වින්දන  වෛද්‍යවරයා සැත්කමට ප්‍රථමයෙන්, සැත්කම අතර තුර දී මෙන්ම සැත්කම  අවසන්  වූ පසුවද  රෝගියා ආරක්ෂා සහිතව රැක බලා ගනී. ඔබේ නිර්වින්දන වෛද්‍යවරයා මේ පිලිබඳ සුදුසුකම් සපිරි සහ අත්දැකීම් බහුල අයෙකි. එනිසා ඔබේ දරුවාගේ ආරක්ෂාව...

Read More

Notice:MD Anaesthesiology Part 1 A September 2018

Venue: Old Auditorium, Lady Ridgeway Hospital, Colombo& Auditorium of College of Anaesthesiologists & Intensivists of Sri Lanka 1st Weekend Saturday 1st September 2018         Sunday  2nd September  2018 8.00 am – 5.00 pm 8.00 am – 5.00 pm Full Day Full Day 2nd Weekend Saturday...

Read More

CALL FOR ABSTRACTS

34th ANNUAL ACADEMIC CONGRESS 2018 COLLEGE OF ANAESTHESIOLOGISTS & INTENSIVISTS OF SRI LANKA CALL FOR ABSTRACTS The College of Anaesthesiologists & Intensivists of Sri Lanka invite submissions from those interested in presenting free papers &E posters at the 34th Annual Academic Congress for the...

Read More

Thilak & Shirani Hapuarachchi Scholarship

Shirani and Thilak Hapuarachchi Scholarship for Postgraduate Research in Anaesthesia & Critical Care. This scholarship is intended to support advanced research in Anaesthesia and Critical care and is named after Drs Shirani and Thilak Hapuarachchi who dedicated their careers to training generations of anaesthetists...

Read More

Perioperative Medicine in Action

This free online four-week course will help you learn about perioperative medicine: what it is, why it matters and how to improve patient outcomes and reduce healthcare costs. Too many patients die or suffer prolonged complications following surgery. Perioperative medicine is an emerging multidisciplinary...

Read More

B S PERERA ORATION

Applications are hereby called for the B S Perera Oration to be held at the sessions and the terms & conditions are as follows. Terms and Conditions for the Oration: The lectureship is open to all members of the College of Anaesthesiologists & Intensivists...

Read More
Permalink to B S PERERA ORATION – 2017

B S PERERA ORATION – 2017

Dear Sir, Madam, Colleague, 33rd Annual Academic Congress 2017 of the College of Anaesthesiologists & Intensivists of Sri Lanka – 24th to 27th February 2017, Colombo B S PERERA ORATION – 2017 Applications are hereby called for the B S Perera Oration to be...

Read More
Permalink to Photography Contest 2017

Photography Contest 2017

Theme Anaesthesia/ Critical Care / Pain Medicine Rules for the participants Open to all The photograph can be in colour or black & white Should be the original work of the participant If a patient is photographed & is recognisable, entry must have the...

Read More

Sri Lanka Journals Online

Do you want to disseminate your published  research to a larger local and international audience? Do you want to read high quality research publications from Sri Lanka on Agriculture; Medical Research; Natural Sciences; Social Studies? SLJOL is a UNIQUE free service for academics, students and the general public with...

Read More