නිර්වින්දනය සහ ඔබේ දරුවා  

නිර්වින්දනය සහ ඔබේ දරුවා නිර්වින්දන වෛද්‍යවරයාගේ කාර්යභාරය කුමක් ද ? නිර්වින්දන  වෛද්‍යවරයා සැත්කමට ප්‍රථමයෙන්, සැත්කම අතර තුර දී මෙන්ම සැත්කම  අවසන්  වූ පසුවද  රෝගියා ආරක්ෂා සහිතව රැක බලා ගනී. ඔබේ නිර්වින්දන වෛද්‍යවරයා මේ පිලිබඳ සුදුසුකම් සපිරි සහ අත්දැකීම් බහුල අයෙකි. එනිසා ඔබේ දරුවාගේ ආරක්ෂාව...

Read More